Barion Pixel
bezár

ÁSZF

A Harmat Kiadói Alapítvány – Family magazin
Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére

 1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Kiadó által kiadott Family családi és párkapcsolati magazin előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett időszaki kiadvány Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Harmat Kiadói Alapítvány (a továbbiakban „Kiadó”) és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket.

 1. Fogalom meghatározások

A Kiadó cégneve: Harmat Kiadói Alapítvány
Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 62.
Szolgáltatás jelenti a Kiadó Family családi és párkapcsolati magazin c. kiadványának a kiadását, kinyomtatását, illetve a Terjesztő által kiszállított kiadványnak Magyarország területén való előfizetéses terjesztését, azaz az Előfizető részére történő kézbesítését, valamint egyéb szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.
Előfizető az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi, vagy megrendeli más harmadik személy (előfizető) számára.
Előfizetés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott Family családi és párkapcsolati magazin c. kiadványnak az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelését szóban vagy írásban, ideértve az internetes felületen történő megrendelést is (előfizetési szerződés érvényes létrejötte), illetve azt követően az előfizetési díj megfizetését (előfizetési szerződés hatályba lépése) ha az beazonosítható időszakra vonatkozó, beazonosítható kiadványra vonatkozik (ráutaló magatartással létrejött Előfizetés). Előfizetőnek minősül az is, ha egy természetes vagy jogi személy más harmadik személy részére, ajándékozási céllal rendeli meg a Family családi és párkapcsolati magazin kiadványát.
Címzett jelenti azt a kedvezményezett természetes vagy jogi személyt, akinek a részére az időszaki kiadványt kézbesíteni kell, akár azonos az Előfizető (megrendelő) személyével, akár olyan harmadik személy, aki más személytől kapta ajándékba az előfizetést.

 1. Előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás

3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja. Azaz az időszaki kiadványt a Kiadónál szóban vagy írásban, vagy valamilyen ráutaló cselekedettel (például harmadik személytől kapott ajándék elfogadásával) megrendeli. Ez akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Kiadó számláján jóváírásra kerül vagy amennyiben az Előfizető nem azonos a Címzettel, amennyiben az ajándékot a Címzett elfogadja.

3.2 A Megrendelés történhet szóban a Kiadó képviselőinél, illetve a jelen ÁSZF 3.3 pontjában foglaltak szerinti Megrendelés előterjesztésével elektronikus levélben, a Kiadó weboldalán, vagy telefonon keresztül, az alábbi módokon:
– Interneten keresztül a Family családi és párkapcsolati magazin weblapján: www.family.hu 
– e-mail-en az magazin@family.hu címen
– telefonon a +36 1 466 9896/612-es mellék, vagy a +36- 20/295-6595-ös számon

3.3 A Megrendelésnek tartalmaznia kell
a.  Az újság nevét
b. A megrendelt darabszámot
c. Az Előfizető nevét, vagy megjelölését (név vagy cégnév,) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését)
d. A Címzett nevét (megjelölését) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését)
e. Az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF 5.1 pontja szerint
f. Előfizetési periodikát (egy év)
Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.

3.4 A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, a következő módok egyikén:
a.) Telefonon történő megrendelés esetén szóban történik a visszaigazolás.
b.) Az internetes felületen, vagy elektronikus levélben történő megrendelés esetén írásban történik a visszaigazolás az alábbiak szerint (az Előfizető arra vonatkozó választása szerint, hogy milyen módon kívánja befizetni az előfizetési díjat):
– bankkártyával történő, a megrendeléssel egyidejű sikeres fizetés esetén számlakiállítással és megküldéssel (A Kiadó elektronikusan küldi el a számlát az Előfizetőnek. A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai a Kiadóhoz nem jutnak el.)
– banki átutalás választása esetén díjbekérő (Pro-forma számla) megküldésével
– postai csekk (készpénz-átutalási megbízás) választása esetén, postai csekk megküldésével.

3.5 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni és az esetleges eltéréseket a kiadónak a +36 1 466 9896/612-es mellék, vagy a +36- 20/295-6595-ös számon haladéktalanul bejelenteni (a vonatkozó telefonszám a visszaigazoláson is feltüntetésre kerül). Amennyiben az Előfizető a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel a megrendelttől eltérő vagy eltérő számú kiadvány kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért.

3.6 Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön, de akkor lép hatályba, hogy ha az első időszakra vonatkozó előfizetési díj jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján, vagy a Kiadó részére készpénzben megfizetésre kerül.

3.7. A Kiadó az előfizetett időszaki kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint – Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre.

3.8 Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 10. napon válik hatályossá és ezen időpontot követően történik a kézbesítés a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (különösen: nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.

3.9 Az Előfizető a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó

– az Előfizető vagy a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama, a fizetés módja) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Terjesztő részére adatfeldolgozásra továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően a Terjesztő, mint adatfeldolgozó elektronikus formában is rögzítse, feldolgozza, csoportosítsa, karbantartsa.
– Jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítése, a levélszekrényhez való hozzáférés így például kulcs, kapukód beszerzésének biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeresse
– az Előfizetés megszűnése esetén egy évig új előfizetési ajánlattal megkeresse.

3.10 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a Terjesztő, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó, az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, ügyfélként kezelje. A Kiadó és a Terjesztő az Előfizető adatait harmadik félnek – külön erre utaló rendelkezés vagy nyilatkozat hiányában – nem adhatja át. Nem minősül adattovábbításnak, amennyiben a Kiadó az Előfizető (Címzett) adatait az előfizetői szerződés teljesítéséhez szükséges célból adatfeldolgozónak adja át. Az adatfeldolgozók listája az ÁSZF mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatban szerepel.

3.11 Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett újság kiadását időszakosan szünetelteti, vagy felfüggeszti, illetve, ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy köteles erről az Előfizetőt írásban vagy az előfizetett kiadványban értesíteni. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére, vagy a megváltozott feltétek szerinti kézbesítés elfogadására. Erre vonatkozóan az Előfizető írásban köteles nyilatkozni a Kiadónál.  Amennyiben igénye a visszatérítésre irányul úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását véglegesen megszünteti, az Előfizető jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére; erre vonatkozó igényét kizárólag a Kiadóval szemben érvényesítheti.

3.12. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nem lehet sem előfizető, sem Címzett. Az ilyen adatok kezelését – egyedi promóciós akciók kivételével, amelyekre külön szabályzat vonatkozik – a Kiadó kizárja. Amennyiben bármely jel arra utalna, hogy a megrendelést cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy adta, a megrendelést és a hozzá kapcsolódó személyes adatokat töröljük. Egyedi promóciós akció (például az Előfizetők gyermekeinek megajándékozása, családi programok esetén a gyermekek, hozzátartozók köszöntése) ettől eltérhet.

 1. Az előfizetői jogviszony megszűnése

Az Előfizetés megszűnik:
1. a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben az automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba
2. az előfizetett időszaki kiadvány kiadásának megszűntetésével, illetve megszűnésével
3. az Előfizető elhalálozása esetén
4. az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén
5. az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt, a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható.

A jogviszony a fenti 4.1. pontban írt esetben a határozott időtartam lejártával, a 4.2. pont esetében az adott időszaki kiadvány kiadásának megszűnésével, a 4.3. és 4.4 pontok esetében a vonatkozó írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követően szűnik meg.

Amennyiben a jogviszony a 4.2. pont szerinti okból szűnik meg, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 napon belül az Előfizetőnek visszafizetni.

 1. Az Előfizetési díj
 2. 1 Az előfizetési díj megfizetése történhet:
  – készpénzben (a Terjesztő felhatalmazott képviselőjénél, illetve más a Kiadó által megjelölt helyszíneken);
  – készpénz-átutalási megbízással (csekken);
  – folyószámláról átutalással

– online kártyás fizetéssel (A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai a Kiadóhoz nem jutnak el.)

5.2 Az előfizetési díjak megfizetésének határideje az alábbiak szerint alakul (azaz a Kiadó az alábbiakban megjelölt időponttól vállalja az előfizetett időszaki kiadvány kézbesítését):
a) A Kiadó az Előfizetés létrejöttét követő legkésőbb 30 munkanap után az Előfizető által kért lapszámtól kezdődően kézbesíti a lapot.

 1. 3 Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által az alábbi esetben kerülhet sor:
  a) az időszaki kiadvány megszűnése esetén.
 2. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítése

6.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő ez előfizetett időszaki kiadványt a levélszekrénybe kézbesíti. A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani:
– kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
– többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön
– lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
– egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja.
Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.
A 6.1. pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

6.2 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja az időszaki kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

6.3. A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.

 

 1. Reklamáció 

7.1 Kiadó vállalja, hogy az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn.

7.2 A fentiek szerinti ügyfélszolgálat az alábbiakon érhető el:
Személyesen munkanapokon: 9-15-ig, a 1113 Budapest, Karolina út 62. címen.
Telefon: +36 1 466 9896/612-es mellék vagy +36- 20/295-6595,
e-mail: magazin@family.hu

7.3 Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 5 munkanapon belül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap.

 1. Záró rendelkezések

8.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadónál, illetve a kiadó honlapján (www.family.hu) közzétéve.

8.3 Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 10 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza olyan módon, hogy mind a változást, mind az új, egységes szerkezetű ÁSZF szövegét internetes honlapján (www.family.hu) közzéteszi.

8.4 Az időszaki kiadvány megrendelésével (illetőleg amennyiben a Címzett és az Előfizető nem azonos, az első kapcsolatfelvétel során tett nyilatkozattal) az Előfizető elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

8.5 A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben a hatályos magyar jogszabályi rendelkezései az irányadók.

8.6 Jelen ÁSZF 2018. február 27. napján lép hatályba és a 2018. február 27. napját követően létrejött előfizetési jogviszonyokra vonatkozik.

Harmat Kiadói Alapítvány – 1113 Budapest, Karolina út 62.
Tel./fax: +36 1 466 98 96 vagy +36 1 365 26 36 – magazin@family.hu – www.family.hu