Barion Pixel
bezár

Adatkezelési szabályzat

A Harmat Kiadói Alapítvány – Family magazin
Adatkezelési Szabályzata Előfizetők részére

 1.    Bevezetés

A Harmat Kiadói Alapítvány (a továbbiakban „Kiadó”) elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, és szavatolja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésének biztonságát. A Kiadó, mint adatkezelő, a tudomány és a technika állása szerint lehető legkorszerűbb biztonsági intézkedésekkel védi előfizetői személyes adatait és azokat külső harmadik személynek csak olyan esetben adja át, amennyiben külön erre rendelkezik kifejezett hozzájárulással (kéréssel) az Előfizetőtől.

Jelen Adatkezelési Szabályzat Előfizetők részére (a továbbiakban „Adatkezelési Szabályzat”) szabályozza a Kiadó, mint adatkezelő által kiadott Family családi és párkapcsolati magazin előfizetéséhez, illetve megrendeléséhez kapcsolódóan kezelt személyes adatok kezelésének a rendjét és feltételeit.

A Kiadó, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Szabályzat tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetéshez kapcsolódó bármely tevékenységével kapcsolatos tevékenység megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

A Kiadó az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és önként betart. A Kiadó szavatolja, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései összhangban állnak a kapcsolatos hatályos magyar és európai jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) tartalmával.

A jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag a Harmat Kiadói Alapítvány mint adatkezelő előfizetőkkel szembeni adatkezelésekre vonatkozik. Amennyiben hírlevelünk olvasója, de jelenleg nem előfizetőnk, külön szabályzat tartalmazza az adatkezelési feltételeket, jogosultságokat és kötelezettségeket. A Kiadó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására.

 1.    Értelmező rendelkezések
  A jelen Adatvédelmi Szabályzatban nagybetűvel írt szavak és kifejezések a jelen szabályzatban, az Előfizetői Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban „ÁSZF”) szereplő jelentéssel bírnak.
 2.    Jogalapok és Alapelvek a Kiadó adatkezelése során
  Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy adatának kezelését a Kiadó kizárja.
  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt adatok esetében az adatkezelés célja az előfizetői szolgáltatás teljesítése, így az adatkezelés jogalapját az ügyfélkapcsolat adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapja minden olyan jogszabály, amely az ügyfélminőséget és a hozzá kapcsolódó személyes adatok kezelését érinti (például: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. tv. (Ptk.), a Számvitelről szóló 2000. Évi C. Tv. (Számviteli törvény).
  Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. E törvényi elvárásoknak megfelelően az előfizetésre vonatkozó adatokat az előfizetés kiegyenlítését követően, a Számviteli törvényben meghatározottakon túli adatok kivételével töröljük. A megszűnt előfizetések tekintetében a Kiadó kizárólag az előfizetés tényét tartja nyilván, azonban a hozzá kapcsolódó személyes adatokat (pl. Kapcsolattartási adatok, cím), a megszűnést követő két éven túl, törli. Amennyiben az előfizetőnek tartozása áll fenn a kiadóval szemben, a tartozás kiegyenlítéséig nem kerül sor a követelés érvényesítéséhez szükséges személyes adatok törlésére. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Kiadó jogos érdekeinek az érvényesítése.
  A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
  a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  b) pontosak, teljesek
  c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 3.    Egyes adatkezelések
  4.1. Family magazin előfizetés, előfizetés ajándékozása
  Az Előfizetők adatainak kezelése során az adatkezelés célja: előfizetői szerződések megkötése, nyomon követése, a megrendelt Kiadványok kézbesítése, a megrendelések teljesítése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, reklamációkezelés, akciós ajánlat küldése, piackutatás.
  Az adtakezelés jogalapja: jogszabály (lásd fentebb), önkéntes hozzájárulás
  A kezelt adatok köre: nem, személynév illetve cégnév, cégeknél szervezeti forma és kapcsolattartó neve, számlázási adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, email cím, telefonszám, mobilszám), kézbesítési adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, e-mail cím, telefonszám, mobilszám). Az adatkezelés időtartama: az utolsó előfizetési időszak lejártától számított 1 év*.
  *Lásd: Előfizetési Általános Szerződési Feltételek
  Amennyiben más részére fizeti elő a magazint (lásd ÁSZF), a megajándékozott személy adatait előfizetőként bocsátja a rendelkezésünkre. Kérjük, ezt csak abban az esetben tegye, ha a megajándékozott nem tiltakozik, a tiltakozás esetén azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a megajándékozottnak nem kelljen külön utánajárnia az adatok törlése iránt.
  Amennyiben Ön az előfizetést ajándékba kapta (azaz Ön az előfizetés Címzettje), kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az alábbi címen, amennyiben az ajándékot visszautasítja, és nem szeretné igénybe venni a szolgáltatást. Amennyiben nem jelzi külön, akkor az ajándék visszautasítását diszkréten kezeljük, és az előfizetőt (megajándékozó) nem értesítjük. A Címzettek egyebekben az Előfizetőkkel azonos státuszba kerülnek, személyes adatik kezelésénél Előfizetői Adatbázisunkba kerülnek.
  Adatfeldolgozók: lásd lentebb
  Amennyiben a felhasználó a regisztrációkor hozzájárult ahhoz, hogy részére a Kiadó direkt marketing üzeneteket küldjön, a hozzájárulás visszavonását a honlapon a „Kapcsolat” menüpont alatt megadott elérhetőségeken kérheti.

   4.2. Hírlevelek
Amennyiben az Előfizető az előfizetés során, illetve azt követően valamely promóciós akció keretében hozzájárult ahhoz, hogy részére a Kiadó az akciós ajánlatokat küldjön, a hozzájárulás visszavonását a honlapon a „Kapcsolat” menüpont alatt megadott elérhetőségeken kérheti.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

   4.3. Lemondott Előfizetői Adatbázis
Az adatkezelés célja: előfizetői szerződések nyomon követése, kapcsolatfelvétel, panaszkezelés, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, akciós ajánlat küldése, piackutatás.
Az adatkezelés jogalapja: kizárólag az érintett hozzájárulása vagy a Kiadó jogos érdeke.
A kezelt adatok köre: személynév illetve cégnév, cégeknél szervezeti forma és kapcsolattartó neve, számlázási adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, email cím, telefonszám, mobilszám), kézbesítési adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, e-mail cím, telefonszám, mobilszám), bankszámlaszám, marketing hozzájárulás, megrendeléssel, fizetéssel, kézbesítéssel kapcsolatos ügyfélkezelési adatok, ügyfél-történet.

   4.4. Ügyféllevelezések, Panaszok
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon a „Kapcsolat” menüpont alatt megadott elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Kiadóval. Ez esetben a hozzájárulás jogalapja önkéntes kapcsolatfelvétel

 1.     Személyes Adatok kiadása
  A Kiadó harmadik személy részére nem ad ki személyes adatot.
  A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
  A Kiadó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
  Amennyiben jogerős hatósági vagy bírósági döntés kötelezi a Kiadót, abban az esetekben az adat kiadására a Kiadó köteles, azonban ebben az esetben is kizárólag a meghatározott hatóság bíróság részére, a személyes adat jellegének feltüntetésével adja át az adatokat.
 2.    A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
  A Kiadó számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, illetve a PAROLA Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19. B. ép. földszint 1.) címen található meg.
  A Kiadó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  A Kiadó olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  A Kiadó az adatkezelés során megőrzi
  a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
  A Kiadó és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 3.    Az adatfeldolgozók és adattárolók adatai, elérhetőségei

7.1 Adatfeldolgozók

a) Magyar Posta Zrt által a lapterjesztési szolgáltatásba bevont közreműködők listája: https://www.posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_Lapterjesztes_kozremukodok_listaja_20180101.pdf

b) GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2 Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44 Közösségi Adószám: HU12369410

c) Barion Payment Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192 (online bankkártyás és „Barion e-pénz” fizetési megoldás biztosítása; bankkártya adatai a Kiadóhoz nem jutnak el)

7.2 Adattárolók

a) PAROLA Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19. B. ép. földszint 1. Adószám: 10542042-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-073374

8.. Jogorvoslati lehetőségek
8.1. Tájékoztatás
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére a Kiadó, mint adatkezelő, tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Kiadó költségtérítést állapít meg.

8.2. Tiltakozás, helyesbítés és törlés
A Kiadó az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
A Kiadó a személyes adatot külön értesítés nélkül törli, ha kezelése gyaníthatóan jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
A Kiadó a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Tiltakozás esetén a Kiadó– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Kiadó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím:

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
URL:http://naih.hu